ภาพกิจกรรม
พิธีรดนำดำหัว ประจำปี 2561 ( 23-04-2561 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ สมาคมฯ | เปิดดูทั้งหมด 182 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัว ครู - อาจารย์อาวุโส จำนวน 20 ท่าน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์ อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป และเพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้แสดงความสัมมาคารวะต่อครูอาวุโส โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยะพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ เสร็จพิธีแล้วร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร